Aktuálne výstavy

Výstavná sieň - 1. poschodie

 

Mária Balážová: Pod sukňou

Vernisáž: 19. októbra 2017 o 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 20.10. – 19.11.2017
Miesto: Považská galéria umenia, Žilina
Kurátor výstavy: Roman Gajdoš

Mária Balážová: Pod sukňou

Aktuálna maliarska tvorba Márie Balážovej sa nespája s priamym radikalizmom, ktorý bol vlastný niektorým feministkám sedemdesiatych rokov. Definuje ju skôr strach z násilia, moci a nadvlády, ktoré sa s týmito témami bytostne spájajú. V niektorých prípadoch dokonca nastupuje ironizovanie samotných feministických teórií. Výstava predstaví predovšetkým posun, ktorým prešla tvorba autorky za posledných dvanásť rokov.
Tlačová správa k výstave (PDF)

 

Fotografie z vernisáže a expozície:

Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou
Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou Mária Balážová: Pod sukňou

Výstavná sieň - prízemie

 

Prvé múzeum intermédií II. – výber diel zo zbierky PGU v Žiline:

MEDZI INFORMÁCIOU A PAMÄŤOU

 

Autori: Juraj Bartusz, Anton Čierny, Stano Masár, Ilona Németh, Roman Ondák, Peter Rónai
Kurátorka expozície: Mira Sikorová-Putišová
Dizajn a architektúra expozície: Marcel Benčík
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na prízemí
Vernisáž: štvrtok 30. marca 2017 o 17.00 hod

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ

 

Fond na podporu umeniaExpozíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
Diela v expozícii pochádzajú zo zbierky PGU v Žiline (zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj).

 

Prvé múzeum intermédií (PMI) je expozíciou dlhodobého charakteru, ktorá ako jediná na Slovensku predstavuje diela intermediálneho a mediálneho umenia. Pochádzajú zo zbierky PGU v Žiline, budovanej od 90. rokov. Vybrané diela sú nielen príkladmi inštalácií, objektov a rôznych foriem mediálneho umenia od začiatku poslednej dekády 20. storočia až po súčasnosť, ale zároveň dokladajú umelecké stratégie a témy, ktoré sú vo výtvarnom umení po roku 1990 prítomné. Druhé pokračovanie projektu PMI s podtitulom Medzi informáciou a pamäťou predstavuje kolekciu diel, ktoré (okrem vopred definovanej príslušnosti k uvedeným formám), sprostredkúvajú pohľad na fenomén pamäte, ako problematiky výraznejšie zviditeľnenej najmä v umení nového milénia. Je prítomná v dielach s leitmotívom reflexie skúseností z minulosti – ako foriem osobnej pamäte, či naopak podávanej cez optiku kolektívneho videnia. Diela tematizujú i prítomnosť tzv. historickej pamäte, no i riziko jej zlyhávania (realizácie Juraja Bartuzsa a Antona Čierneho), alebo o nej komunikujú cez úzko vymedzený individuálny (telesný) rámec (objekt Ilony Németh).
Informácia, ktorá inak tvorí aj bázu pre vytváranie pamäťových stôp, čím je s pamäťou úzko spätá, zastrešuje skupinu ďalších realizácií vytvárajúcich tematický pandant k predošlým dielam. Charakterizujú ich procesy metaforického i reálneho uchovávania informácie (inštalácia Romana Ondáka), rôzne formy jej prepisov alebo s ňou autori pracujú ako s jednotkou archivovania. Vo viacerých dielach je obsahom informácie i vizuálne umenie samotné, čím sa stáva podnetom pre úvahy o prevádzke umenia, jeho podstate a prenikaní do každodennosti (diela Stana Masára, Petra Rónaia). Diela - akvizície, prezentované v aktuálnej expozícii PMI II boli galériou postupne získavané v rozmedzí rokov 1993 – 2015 najmä vo forme nákupov, no i darov od autorov.

 

PMI II – Satelit
Stano Masár – Portréty inštitúcií (séria ART PLAN)

Súčasťou expozície je projekt PMI II Satelit, ako rozšírená prezentácia autorov z expozície Prvé múzeum intermédií II, ktorý bude obmieňaný v pravidelných cykloch. Jeho cieľom je ešte viac roztvoriť pohľad na tvorbu výtvarníčky/výtvarníka prezentovaného prácou v aktuálnej expozícii. Aktuálny príspevok Stana Masára Portréty inštitúcií (séria ART PLAN), 2017 je sériou malieb ako alúzií/pripodobení navigačných tabuliek z prestížnych múzeí umenia v Európe. Vychádza z línie jeho programu, v ktorej sa zamýšľa nad mechanizmami prezentácie vizuálneho umenia, kde svet, obrazne povedané: „za“ umením, ktoré môžeme bežne vidieť vo výstavných miestnostiach, nie je druhotný, naopak je dôležitou súčasťou tohto komplexu – avšak neviditeľnou a zdanlivo nepodstatnou. Umelec vybrané tabuľky (napríklad Fortsetzung der Austellung – Exhibition continues z Hamburger Banhoff/Staatliche Museen v Berlíne), so zachovaním príslušného typu písma a grafiky, prepisuje do malieb väčších formátov – čím ich situuje do pozície autonómnych umeleckých diel. Zároveň ich prítomnosť v PGU Žilina, umiestnené sú podľa daností jej prístupových a komunikačných priestorov, vytvára osobitú – a najmä umeleckú formu navigácie návštevníka v galérii.

 

Fotografie z vernisáže a expozície:

Foto Milan Veliký Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II.

 

Prvé múzeum intermédií I.-II. (2012 – 2019)

Prvé múzeum intermédií I.-II. (2012 – 2019)Publikácia Prvé múzeum intermédií I – II textovo a obrazovo sumarizuje dlhodobé expozície Považskej galérie umenia v Žiline zamerané na prezentáciu umenia po roku 1989 z oblasti intermediálneho a mediálneho umenia. Približuje nielen jednotlivé diela zo zbierky intermédií v správe PGU, vystavené od roku 2012, ale súčasne sa snaží čitateľa upozorniť na dôležitosť zbierkotvornej a s ňou súvisiacej prezentačnej činnosti, ktorá sa týka intermédií.
Súčasťou publikácie sú texty, ktoré prinášajú podrobnejší pohľad fungovanie PGU nielen v úzkom odbornom rámci, ale aj jeho presah do širšieho kultúrneho kontextu po roku 1990. Objasňujú dôležitosť i osobitosť intermediálneho a mediálneho diela ako cieľa výstavnej, a najmä akvizičnej činnosti, v 90. rokoch na Slovensku nezvyklej, no oficiálnej odbornej a najmä potrebnej praxe inštitúcie, ktorá sa však paradoxne musela konfrontovať s negatívne nastavenými podmienkami v tejto dekáde.

Vydala: Považská galéria umenia v Žiline, 2017
Zostavila: Mira Sikorová-Putišová
Autori textov: Mira Sikorová-Putišová, Richard Gregor, Katarína Rusnáková
ISBN: 978-80-88730-91-0
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
www.fpu.sk

 

Výstavná sieň - 2. poschodie

 

Stála expozícia Vincenta Hložníka

VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika

 

Kurátor výstavy: Milan Mazúr
Architekt expozície: Dušan Voštenák
Hudobný program: Suchoňovo kvinteto
Vernisáž: pondelok 8. decembra 2014 o 16.00

Pozvánka na vernisáž výstavy v PDF

Vincent Hložník sa narodil v roku 1919 vo Svederníku. V rokoch 1937 – 1942 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe u profesorov Františka Kyselu a Josefa Nováka. Absolvoval študijné pobyty v Taliansku, Maďarsku, Francúzsku, Mexiku a inde. Po štúdiách sa vrátil do rodného Svederníka, neskôr žil a tvoril v Žiline. V roku 1952 začal pedagogicky pôsobiť na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v roku 1958 bol menovaný za profesora a stáva sa rektorom, do roku 1972 viedol oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie. V „normalizačnom období“ v roku 1972 bol prinútený zo školy odísť. Od tej doby pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní. Zomrel v roku 1997 v Bratislave.
V 50. rokoch sa jeho tvorba niesla v znamení vytvárania veľkých grafických cyklov zachytávajúcich vojnové a apokalyptické výjavy. Rozsiahla grafická tvorba autora výrazne podmienila vznik tzv. Hložníkovej grafickej školy a spolu s prácami v oblasti kresby, maľby a ilustrácie je výrazným prúdom v modernom slovenskom výtvarnom umení. Hložníková grafická škola zanechala výrazné stopy na brilantnej úrovni súčasnej slovenskej grafiky. Jeho dielo patrí medzi najznámejšie v celom rozsahu a vo všetkých premenách. Hložníkovú tvorbu sprevádzal búrlivý rytmus vývinových premien. Tvorba v oblasti kresby a grafiky je hlboko humanistická a sociálna, je expresívna a dynamická.
Výstava predstavuje výber z kresliarskej a grafickej tvorby autora z obdobia od štyridsiatych rokov až po deväťdesiate roky dvadsiateho storočia, ktoré pochádzajú zo zbierok v správe Považskej galérie umenia v Žiline. Vystavené diela sú výberom z pozostalosti a daru manželky autora Viery Hložníkovej. Reinštalácia predstavuje autora ako bravúrneho kresliara a grafika, a je pripravená k 95. výročiu nedožitých narodenín ako súčasť „Roka Vincenta Hložníka“, vyhláseným Žilinským samosprávnym krajom.

Vincent Hložník: Hlava, 1941

Vincent Hložník: Hlava, 1941

 

Fotografie zo slávnostného otvorenia:

VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika

Fotografie z expozície:

VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika

 

Pravda 25.10.2014 : V Žiline vystavia kresby a grafiky Vincenta Hložníka

Pravda 25.10.2014 : "V Žiline vystavia kresby a grafiky Vincenta Hložníka"

 

 

Iné aktivity, oznamy

 

Peter Meluzin
Videoart na Slovensku – edícia videoumenia Považskej galérie umenia v Žiline

Peter Meluzin - Videoart na Slovensku – edícia videoumenia Považskej galérie umenia v Žiline
Kombinácia knižného a DVD titulu prezentuje výber autorovej tvorby v oblasti videoumenia – predovšetkým videoinštalácie, ktoré sú vo výraznej miere komponované na základe integrovania reálneho TV vysielania alebo apropriovaného záznamu z neho. DVD nosič obrazovo dokumentuje tieto vybrané diela autora z ťažiskom vzniku v 90. rokoch. Knižná publikácia vo forme bukletu k DVD obsahuje odborný text o tejto časti tvorby výtvarníka. Vydanie titulu je súčasťou pilotnej fázy edície PGU v Žiline zameranej na mapovanie a dokumentáciu a odborné prehodnocovanie videoumenia na Slovensku.

Zostavovateľka a autorka textov: Mira Sikorová-Putišová
Dizajn a technické spracovanie DVD: Milan Mazúr ml.
Vydala: Považská galéria umenia v Žiline, 2017
ISBN: 978-80-88730-92-7
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
www.fpu.sk

 

 

Jana Želibská
Videoart na Slovensku – edícia videoumenia Považskej galérie umenia v Žiline

Jana Želibská - Videoart na Slovensku – edícia videoumenia Považskej galérie umenia v Žiline
Kombinácia knižného a DVD titulu prezentuje výber autorkinej tvorby v oblasti videoumenia – predovšetkým ťažiskové videoinštalácie a autonómne videá výtvarníčky od 90. rokov s prihliadnutím na hlavné témy tvorby: najmä telo, rodový obrat, príroda, reakcie na stereotypy obrazov mužskosti a ženskosti. DVD nosič je obrazovou dokumentáciou vybraných videodiel umelkyne. Knižná publikácia vo forme bukletu k DVD obsahuje odborný text zameraný na ich prehodnotenie a interpretáciu. Vydanie titulu je súčasťou pilotnej fázy edície PGU v Žiline zameranej na mapovanie a dokumentáciu a odborné prehodnocovanie videoumenia na Slovensku.

Zostavovateľka a autorka textov: Katarína Rusnáková
Dizajn a technické spracovanie DVD: Milan Mazúr ml.
Vydala: Považská galéria umenia v Žiline, 2017
ISBN: 978-80-88730-94-1
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
www.fpu.sk

 

 

Miro Nicz
Videoart na Slovensku – edícia videoumenia Považskej galérie umenia v Žiline

Miro Nicz - Videoart na Slovensku – edícia videoumenia Považskej galérie umenia v Žiline
Kombinácia knižného a DVD titulu prezentuje výber autorovej tvorby v oblasti videoumenia – dokumentácie akcií a na neskoršie videoperformancie, ktoré sa svojou témou najvýraznejšie dotýkajú sebareflektívneho zamerania. Analyzuje v nich svoju osobu ako umelca – autorský subjekt a jednotlivca fungujúceho v rámci spoločnosti, odkrýva svoje existenciálne uvažovanie o zmysle a márnosti vlastného bytia a produkcie. DVD nosič obrazovo dokumentuje tieto vybrané diela, predovšetkým videoperformancie. Knižná publikácia vo forme bukletu k DVD obsahuje odborný text zameraný na ich prehodnotenie a interpretáciu. Vydanie titulu je súčasťou pilotnej fázy edície PGU v Žiline zameranej na mapovanie a dokumentáciu a odborné prehodnocovanie videoumenia na Slovensku.

Zostavovateľka a autorka textov: Eliška Mazalanová
Dizajn a technické spracovanie DVD: Milan Mazúr ml.
Vydala: Považská galéria umenia v Žiline, 2017
ISBN: 978-80-88730-93-4
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
www.fpu.sk

 

 

Slávnostné odhalenie sochy Ondreja 4. „Pohľad Maestra“- pocta Vincentovi Hložníkovi

Autor: Ondrej 4. (Zimka)
Koncepcia: Milan Mazúr, Roman Lisický

V piatok 15. Septembra 2017 sa v obci Svederník uskutočnilo slávnostné odhalenie sochy „Pohľad Maestra“, pri príležitosti výročia Prvej písomnej zmienky o obci Svederník ale aj k dvadsiatemu výročiu smrti jedného z najvýznamnejších rodákov zo Svederníka, Vincenta Hložníka. V považskej galérií umenia v Žiline je umiestnená stála expozícia diel V. Hložníka. „Pohľad Maestra“ je tak prepojením myšlienok , posolstiev a nakoniec i samotného diela medzi rodným Svederníkom a stálou expozíciou. Autor Ondrej 4. (Zimka) nar. 1975, patrí medzi najvýraznejšie osobnosti súčasnej slovenskej výtvarnej scény svojej generácie. Venuje sa komornej sochárskej tvorbe, v poslednom období vytvára viaceré monumentálne diela, medzi ktoré patrí i výtvarné dielo vo Svederníku „Pohľad Maestra“ (2016). Dielo je poctou výtvarnému umelcovi, ktorí pochádza z obce Svederník Vincentovi Hložníkovi (1919- 1997). Ondrej 4. tak ako i v podobných výtvarných dielach rieši technické, konštrukčné, remeselné a estetické súvislosti tak, aby dielo upútalo diváka, ale aby najmä vyjadrovalo podstatu myšlienky autora a to je vzťah umelca Vincenta Hložníka k svojmu rodisku. Na krajinu v okolí svojho rodiska spomína Hložník takto: „Dojíma ma, s akým porozumením prijal otec moje rozhodnutie stať sa maliarom. Myšlienky na detstvo, na malý svet pri Svederníku, očisťujú moju unavenú myseľ. Vŕby pri Váhu boli mi čarovnou hranicou, za ňou uháňali vlaky do ďalekých svetov“. Sochu vnímame ako súčasť architektúry obce zasadenú do priestranstva, ktorá navodzuje priamu asociáciu najhlbších sfér života tohto výnimočného umelca. Dielo pocta Hložníkovi je v podstate monumentálny rám obrazu, pohľadový z oboch strán, v ktorom sa zobrazuje okolitá krajina, ako ju vnímal a videl Vincent Hložník. Dielo je o rozmeroch 8,5 x 4 m vyrobené z ocele, upravené žiarovým zinkovaním a je najväčším dielom Ondreja 4., ktoré doteraz vytvoril.
Dielo bolo financované žilinským samosprávnym krajom.

Slávnostné odhalenie sochy Ondreja 4. Slávnostné odhalenie sochy Ondreja 4. Slávnostné odhalenie sochy Ondreja 4. Slávnostné odhalenie sochy Ondreja 4. Slávnostné odhalenie sochy Ondreja 4. Slávnostné odhalenie sochy Ondreja 4. Slávnostné odhalenie sochy Ondreja 4. Slávnostné odhalenie sochy Ondreja 4. Slávnostné odhalenie sochy Ondreja 4. Slávnostné odhalenie sochy Ondreja 4. Slávnostné odhalenie sochy Ondreja 4. Slávnostné odhalenie sochy Ondreja 4.

 

Anton Čierny a Ivan Jurica: Prv, než bude horieť Parlament

Plagát k podujatiu (PDF)

Anton Čierny a Ivan Jurica sa pokúšajú vo svojom projekte reflektovať súčasný stav narastajúcej pravicovej radikalizácie na Slovensku. Tému postupne podchytávajú v 2 rovinách, sľubmi pravicových ideológii a historizáciou fašizmu na Slovensku od zániku Slovenského štátu po súčasnosť, respektíve v ČSSR v čase od konca 2 svetovej vojny. Ťažiskom projektu sú vybrané pôvodné slovenské (československé) filmy: Kapitán Dabač (1958), Organ (1964), Obchod na Korze (1964), Veľká noc a veľký deň (1974), V hodine dvanástej (1958) z ktorých použili pre svoj film niektoré dialógy, ktoré vsadili do súčasného obrazu v snahe upozorniť na opakujúcu sa rétoriku a rozvíjanie určitých naratívov v slovenskej spoločnosti v súčasnosti. Videofilm je zasadený do nie presne špecifikovaného historického obdobia, naopak, scény sú vsadené do konkrétnych lokalít: prameň národnej rieky Nitry, Vysoké Tatry, Mauzóleum Andreja Hlinku, obec Rákoš pri Revúcej atď., čo umocňujú pocit reality a aktuálnosti.

 

 

MAĽUJ#PODLASEBA

V Považskej galérii umenia v Žiline - Emócia - 14.10.2017 vernisáž výstavy Silvie Bobekovej, ktorá sa stala víťazkou projektu MAĽUJ#podlaseba.

MAĽUJ#PODLASEBA MAĽUJ#PODLASEBA MAĽUJ#PODLASEBA MAĽUJ#PODLASEBA MAĽUJ#PODLASEBA MAĽUJ#PODLASEBA

 

 

SMERNICA Žilinského samosprávneho kraja o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (PDF)

 

 

Ciachovňa

 

VIDEOKOCKA 4

Ciachovňa Arzenal Centrum
27.10. – 24.11.2017
kurátori videokolekcií : Katharina Jesberger (AT), Ivan Jurica, Anton Čierny, Pavlína Fichta Čiern
Súčasťou programu na vernisáži bola vizuálno-tanečná performance Samuela Ekheho
Pozvánka (PDF) / Program (PDF)

Štvrtým výstavným projektom v novozaloženom priestore CCA je výstava Videokocka 4,
štvrté pokračovanie formátu videovýstav, ktorých história sa začala odvíjať v roku 2014 v Banskej Štiavnici v spolupráci s Filmovým seminárom 4 živly a kultúrnym centrom Banská Stanica Contemporary, v koncepcii Antona Čierneho. Počas troch predchádzajúcich vydaní boli predstavené videokolekcie kurátorov Antona Čierneho, Kataríny Rusnákovej, Szabolcsa KissPála (HU), Jiřího Ptáčka (CZ), Piotra Bernatowicza (PL), Oleksija Radinského (UA) a Pavlíny Fichta Čiernej. V tohtoročnom projekte sú predstavené až tri kolekcie, ktoré budú návštevníci môcť vidieť – na rozdiel od minulých ročníkov – paralelne, počas celého trvania výstavy, v špecifickom priestorovom riešení.
Anton Čierny a Pavlína Fichta Čierna sa v kurátorskom projekte pod názvom OČAKÁVANIE, HYPOTÉZA, POSTULÁT prekvapivo rozhodli prezentovať len jedného autora vo veľkorysejšej inštalácii diel, ktoré boli z časti produkované CCA. Jan Pfeiffer (CZ) so svojou metodikou, ktorá jeho diela približuje vedeckej postupnosti, odhaduje kondíciu okolia a predpovedá vývoj reality okolo nás. Videokocka 4 je zameraná na vytváranie, alebo existenciu individuálnej pozície človeka v spoločnosti z hľadiska politickej a sociálnej reality súčasnosti, poznačenej krízami, nárastom xenofóbneho správania a všeobecnej neistoty. Pfeifferove diela vo výstave plnia pozíciu akéhosi prológu. Určujú jasnú geografickú polohu už len samotnou vizualitou. Veľmi dôležitý je sociologický rozmer diel: predpovede a odhady odborníkov popisujú určité vzorce reality, ktoré je možné dosť presne opísať a odhadnúť, pretože sú pomerne ustálené.
Katharina Jesberger vo svojej kolekcii pod názvom INSIDE OUT predstavuje diela umelcov
Samuela Ekeh, Damaso Reyesa a Sanaza Sohrabiho. Zameriava sa na jednotlivca a proces pri hľadaní pozície v priestore, pričom má na mysli geografický priestor ako Európa i abstraktnejšie konštruované priestory s rôznymi právnymi, spoločenskými alebo emocionálnymi kontextami, ako domov či ľudské telo. Jednotlivec, o ktorého tu ide, zahŕňa zobrazeného jednotlivca i diváka a zároveň ich pozíciu. Názov Zvnútra von vyjadruje kontrolovaný proces, proces transgresie ale i proces obratu. Vychádzajúc z tejto myšlienky je možné zvecňujúci pohľad diváka zvrátiť. Z tradičného hľadiska vonkajšieho pozorovateľa ide o príležitosť postupovať zvnútra von – po inej trase.
Ivan Jurica predstavuje projekt pod názvom NEVIDITEĽNÉ TELÁ. (UMELECKÁ) FORMA VS. POLITICKÁ PRAX. Pojem neviditeľného tela je tu chápaný ako metafora procesov spoločenského vylúčenia, ich zahmlievania až absolútneho utajovania. V strede záujmu však nie sú politické praktiky ako také, ale spôsoby, ako ich umelecká produkcia poníma a zviditeľňuje. Vybrané videá zastupujú škálu prístupov od úplnej fikcionalizácie osôb, priestorov a aktivít až po politický aktivizmus. Ich prepojenie potom neotvára iba agendy rasizmu a antirasizmu v kontexte migrácie a ekonómie, ale aj limitov samotného pojmu umenia. Zúčastnenými umelcami sú James Bridle (UK), Juri Schaden (AT), Cana Bilir-Meier (DE-TR), Peter Mekutatatokushi (AT) a umelecké zoskupenie Protest Production Collective (AT).
(pfč)

VIDEOKOCKA 4 VIDEOKOCKA 4 VIDEOKOCKA 4 VIDEOKOCKA 4  VIDEOKOCKA 4 VIDEOKOCKA 4 VIDEOKOCKA 4 VIDEOKOCKA 4 VIDEOKOCKA 4